top of page

Pinan Yon

Mae Kakato Geri Chudan

Mae Kakato Geri Jodan

Mae Kakato Geri Gedan

Kumite Kata Ichi mit Partner

Kagi Tsuki Jodan/Chudan

Hiji Ushiro Uchi

Hiji Oroshi Uchi

Hiji Mae Ate Jodan/Chudan

Hiji Ate Jodan/Chudan

Hiji Age Ate Jodan/Chudan

Vorwärts Falltechnik abrollen

Rückwärts Falltechnik abrollen

Prüfung auf den zweiten Grüngurt

4. Kyu auf 3. Kyu

bottom of page