top of page

Ushiro Yoko Geri Jodan

Sune Uke

Shuto Uchi Uke

Shuto Soto Uke

Shuto Sakotsu Uchi Komi

Shuto Sakotsu Uchi

Shuto Juji Uke Jodan/Gedan

Shuto Jodan Uke

Shuto Jodan Uchi Uke

Shuto Hizo Uchi

Shuto Gedan Barai

Shuto Ganmen Uchi

Sanchin Kata

Mae Shuto Mawashi Uke

Kumite Kata Ichi ohne Partner

Prüfung auf den ersten Grüngurt

5. Kyu auf 4. Kyu

bottom of page