top of page

Ushiro Yoko Geri Chudan

Shotei Uke Jodan/Chudan/Gedan

Shotei Uchi Jodan/Chudan/Gedan

Pinan San

Prüfung auf den zweiten Gelbgurt

6. Kyu auf 5. Kyu

bottom of page