top of page

Uchi Uke Gedan Barai

Tate Tsuki Jodan/Chudan/Gedan

Taekyoku San

Shita Tsuki

Morote Uchi Uke Gedan Barai

Morote Uchi Uke

Mawashi Geri Jodan

Mawashi Geri Chudan

Mae Geri Jodan

Kumite Shobu

Kiba Dachi 90°

Kiba Dachi 45°

Kiba Dachi

Jun Tsuki

Prüfung auf den ersten Blaugurt

9. Kyu auf 8. Kyu

bottom of page