top of page

Zenkutsu Dachi

Yoi Dachi

Uchi Hachiji Dachi

Tsuki Jodan

Tsuki Gedan

Tsuki Chudan

Taekyoku Ichi

Seisa

Nogare

Morote Tsuki Jodan

Morote Tsuki Gedan

Morote Tsuki Chudan

Kin Geri

Kiai

Gedan Barai

Vorwärtsfalltechnik aus der Hocke

Seitwärtsfalltechnik aus der Hocke

Rückwärtsfalltechnik aus der Hocke

Nogare

Hiza-Geri

Mokuso

Prüfung auf den ersten Rotgurt

Anfänger auf 10. Kyu

bottom of page